Femfaktormodellen

Lionel benytter seg av vår egenutviklede analysemotor Verdande, som trekker ut meningsinnhold fra tekst med grunnlag i personlighet slik det defineres i femfaktormodellen (Big Five Personality Traits). Femfaktormodellen er den klart mest anerkjente og veldokumenterte modellen for personlighetstrekk. Som navnet tilsier baserer modellen seg på fem faktorer. Disse faktorene er: Åpenhet, Planmessighet, Nevrotisisme, Medmenneskelighet og Ekstroversjon.

Åpenhet

Åpenhet beskriver preferansen for å skape eller bevare. Har man et høyt nivå av åpenhet har man ofte mange ideer, og søker etter endringer og nye opplevelser. I arbeidslivet betyr dette at man gjerne foretrekker en rolle der man kan være kreativ og skapende, og unngå rutinearbeid.   Et lavt nivå av åpenhet kjennetegnes av en preferanse for rutiner, tradisjoner og håndfaste ting. I arbeidslivet medfører dette at en ofte foretrekker rutiner og praktiske oppgaver, og kan trives godt på arbeidsplasser med lite rom for fleksibilitet og forventninger om å forvalte eksisterende systemer slik de er.  

Planmessighet

Planmessighet omhandler en persons grad av orden, struktur og langsiktig tankegang. Et høyt nivå er forbundet med en preferanse for regler, planer, og ambisiøse målsettinger. I arbeidslivet vil dette ofte vise seg gjennom et ønske om å gjøre karriere, og en systematisk tilnærming til oppgaver.  Lave nivåer av planmessighet forbindes med en større fleksibilitet i forhold til regler, systemer og tidsfrister. Individer med lave nivåer har ofte ikke noe stort ønske om å gjøre karriere i en tradisjonell organisasjon, og kan trives godt i roller der det daglige arbeidet er uforutsigbart og preges av lite langsiktig systematikk.  

Nevrotisisme

Nevrotisisme beskriver graden av emosjonell stabilitet hos en person, samt sensitiviteten for negative inntrykk. Har man høy grad av nevrotisisme vil man ha lett for å bli stresset, og ofte oppleve å være bekymret eller engstelig. I arbeidslivet medfører høyere nevrotisisme ofte at man raskere fanger opp og tar problemer på alvor, men også at man kan ha et større behov for støtte og trygghet i rollen. Mennesker med lav grad av nevrotisisme betegnes som emosjonelt stabile. De kan ofte håndtere større mengder stress og press på jobb, men kan ofte være lite sensitive for risiko. 

Medmenneskelighet

Der ekstroversjon handler om mengden menneskekontakt, handler medmenneskelighet om typen menneskekontakt. Har man høy grad av medmenneskelighet vil man oftere stole på og bry seg om andre og søke samarbeid, samt i større grad foretrekke arbeid som innebærer omsorg eller å hjelpe andre.  Har man lav grad av denne faktoren vil man oftere være skeptisk i møte med andre, og mindre tilbøyelig til samarbeid. Arbeidsoppgavene man foretrekker vil ofte innebære konkurranse eller opposisjon mot andre. 

Ekstroversjon

Ekstroversjon beskriver hvor stor grad man søker ytre stimulans i form av sosial omgang og aktivitet. Har man høy grad av ekstroversjon trives man gjerne med arbeid der man kan selge, bygge nettverk, og ha mange baller i lufta.   Lav ekstroversjon kalles ofte introversjon, og kjennetegner mennesker som i større grad trives i eget selskap eller i mindre grupper. De som beskriver seg selv som introverte vil ofte trives best i situasjoner der de kan jobbe uforstyrret og konsentrert med en oppgave av gangen.